הקודם
הבא

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הקודם
הבא

תנאי התקשרות

1. כל הפרטים, התנאים וההוראות הנכללים בתנאי חוזה זה, על כל חלקיו ביחד עם הפרטים המופיעים בעמוד הראשון של ההזמנה, ייקראו יחד "ההזמנה".

"החברה" – משמע הורטל פרוייקטים(2018) בע"מ

"הספק" – משמע הספק שפרטיו מופיעים על-גבי העמוד הראשון של ההזמנה וכן בשולי מסמך זה.

"הזמנה ראשית" – משמע הזמנה לביצוע עבודות קבלניות שמבצעת החברה לטובת לקוח שלה, והספק הינו קבלן משנה שמספק במסגרתה טובין ו/או שירותים כלשהם, הכל בהתאם להוראות הזמנה זו.

2. לא יהיה תוקף לכל שינוי בהזמנה, לתוספת לה, להוראה הסותרת את תוכנה או לויתור על זכויות על-פיה, בהעדר אישור בכתב על כך החתום ע"י שני הצדדים.

3. הספק מתחייב כי הטובין או השירות (להלן: "המוצרים המוזמנים") שהוא יספק ע"פ ההזמנה, יהיו באיכות ובביצוע ברמה הגבוהה ביותר (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בהזמנה), כי הם יהיו חופשיים מכל פגם, חסרון או ליקוי בחומרים, בתכנון או בעבודה וכי הם יהיו מתאימים בכל המובנים למטרתם.

3.1 התחייבות הנכללת בסעיף זה לא תראה כגורעת מהתחייבויות אחרות, בין מפורשות ובין מכללא, של הספק, חבויות על פי דין או אחרות, וכן אין היא גורעת מהתחייבויות וערבויות אחרות של הספק, כגון התחייבות לשרות או אחריות או ערבויות הניתנות בדרך כלל ע"י הספק בקשר עם המוצרים המוזמנים.
כל ההתחייבויות והחבויות הנ"ל וכן כל התחייבויותיו של הספק כמותנה בהזמנה תשארנה בתוקפן גם לאחר קבלת המוצרים המוזמנים ושימוש בדרך בעלים בהם לא יפגע בהתחייבויות הנ"ל.

4. הספק מתחייב לבצע את ההזמנה במומחיות ובמקצועיות מעולה ולהשתמש לצורך ביצועה במירב הידע והאמצעים וכן בחומרים מטיב מעולה.

5. אם הותנה בהזמנה כי המוצרים המוזמנים יתאימו למפרט, לאפיון או לדוגמא שהחברה מסרה לספק או שהחברה אישרה לספק, מתחייב הספק כי המוצרים המוזמנים יתאימו בקפדנות מכל הבחינות למפרט, לאפיון או לדוגמא כאמור, לפי העניין.

6. החברה תהא רשאית לבדוק המוצרים המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם ו/או אספקתם וכן לפני קבלתם ו/או בשעות קבלתם או אחרי קבלתם והספק ירשה לחברה לבצע הבדיקות האמורות בכל עת מתקבלת על הדעת ואם יש צורך יפריש לחברה דוגמאות.

6.1 החברה תהא רשאית לסרב לקבל את המוצרים המוזמנים, כולם או מקצתם, אם לדעתה אינם מתאימים להזמנה או למפרטים או שהם פגומים באופן אחר ומבלי לגרוע מכל מועד אחר העומד לה בנסיבות העניין, תהא החברה רשאית להפחית מהתשלומים הקבועים בהזמנה סכומים השווים לכמות המוצרים המוזמנים שאינם מתאימים או פגומים.

7. המחיר שצוין בהזמנה הוא סופי ומלא והספק אינו רשאי להעלותו מכל סיבה שהיא, לרבות עליה במחיר חומרים, עליה בשכר עבודה, עליה במדד כלשהו, גרימת הוצאות כלשהן, צפויות או בלתי צפויות, הטלת מס קניה והיטלים למיניהם והעלאות בשיעוריהם.

7.1 מחיר חומרי אריזה כלשהם, הוצאות אריזה והובלה למקום ההספקה כלולים במחיר שצוין בהזמנה אלא אם כן צוין במפורש אחרת בהזמנה.

8. אם הותנה כי המוצרים המוזמנים מיוצרים או מבוצעים באמצעות מוצרים או חומרים המסופקים לספק ע"י החברה או על בסיס מסמכים או אפיונים שתמסור החברה לספק (להלן ביחד: "חומרי החברה") ייוותרו חומרי החברה בבעלותה הבלעדית של החברה בכל עת. 

מרגע מסירת חומרי החברה לספק, יהיה הספק אחראי בלעדית לכל אבדן או נזק שיגרמו לחומרי החברה כל עוד הם לא הוחזרו לחברה כאמור להלן.
בסיום ביצוע ההזמנה מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שהחברה סירבה לקבל את המוצרים המוזמנים בשלמותם או בחלקם או החזירה לספק את המוצרים המוזמנים, בשלמותם או בחלקם, יחזיר הספק לחברה את חומרי החברה או יפצה את החברה ע"י תשלום הסכום הכולל שהחברה שילמה או תאלץ לשלם עבור רכישתם מחדש, לפי ברירת החברה, וזאת על פי דרישתה הראשונה של החברה.

8.1 אם קיבל הספק מהחברה לצורך או בקשר לביצוע הזמנה מכשירי עבודה, תוכניות, תבניות, דוגמאות, גלופות, צילומים, וכיו"ב (להלן: "מכשירי העבודה") יוותרו מכשירי העבודה בבעלותה הבלעדית של החברה בכל עת והספק מתחייב לפצות את החברה על כל אבדן ועל כל נזק שייגרם להם כל עוד לא הוחזרו לחברה.
החברה רשאית לדרוש מספק בכל עת שיחזיר לה את מכשירי העבודה, כולם או מקצתם, והספק מתחייב מיד לעשות כן.
אם עקב החזרה כזאת לא יהיה באפשרות הספק להמשיך ביצור הטובין או בהספקת השרות כמותנה בהזמנה, לא יהיה הספק אחראי לגבי אי הספקת הטובין או השרות שנגרמו באופן בלעדי ובשלמותם כתוצאה ישירה מהחזרת מכשירי העבודה כנ"ל.

9. מבלי לפגוע בזכותה של החברה להחזיר לספק המוצרים המוזמנים כמותנה בהזמנה, יהיה הספק אחראי למוצרים המוזמנים ולכל אובדן או נזק שיגרמו להם עד למסירתם כדין לחברה במקום המסירה וקבלת אישור החברה בכתב בדבר קבלתם.
מובהר כי קבלת אישור קבלה מאת החברה לא יהווה אישור בדבר טיב המוצרים המוזמנים או בדבר מסירתם כדין.
מקום המסירה של המוצרים המוזמנים יהיה בחצרי החברה אלא אם צוין על גבי ההזמנה מקום מסירה אחר.

10. הספק אחראי לטיב המוצרים המוזמנים, על כל חלקיהם ולכושר פעולתם כפי שהוגדר בהזמנה וכל מגרעת, קלקול או פגם אחר שיתגלה בהם או בכל חלק מהם והנובעים מטיב הביצוע ו/או מטיב החומרים מהם יוצרו ו/או מאי התאמתם למפרטים ו/או מכל סיבה אחרת והוא יפצה וישפה את החברה בעד כל נזק, הפסד או הוצאה שיגרמו לה, לרבות בגין כל תביעה שתוגש נגדה מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.
כמו כן, מתחייב הספק לשפות ולפצות את החברה בגין כל הפסד, נזק או הוצאה שייגרמו לה והנובעים במישרין ו/או הוצאה שייגרמו לה והנובעים במישרין ו/או בעקיפין ממעשה ו/או ממחדל כלשהו של הספק.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתחייב הספק לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מתביעה שתוגש נגדה על ידי הלקוח ו/או על ידי צד ג' כלשהו בקשר עם ביצוע ההזמנה הראשית לרבות בגין איחורים באספקה, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין ממעשה ו/או ממחדל מצד הספק.

11. הספק מתחייב לנקוט במשך כל תקופת ביצוע ההזמנה על ידו, בכל אמצעי הזהירות הדרושים והמקובלים ע"מ שלא יגרם נזק כלשהו, בין נזק גוף ובין נזק לרכוש, עקב ביצוע ההזמנה על ידו, מבלי לגרוע מהאמור מתחייב הספק לשפות ולפצות החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל תביעה שתוגש נגדה ע"י מאן-דהוא בקשר עם ביצוע ההזמנה ע"י הספק.

12. הספק מתחייב לבטח על חשבונו את המוצרים המוזמנים שברשותו בפני כל נזק ו/או אובדן העלולים להיגרם להם מסיבה כלשהי וכן לבטח על חשבונו את עצמו ו/או את עובדיו ו/או כל צדדים שלישיים כנגד כל הסיכונים הקשורים בביצוע ההזמנה, כולל צד ג' – עבודות הקמה וכן בחבות מעבידים, הכל עפ"י המפורט בנספח הביטוחים המצורף כנספח "א" לתנאי ההזמנה (אם מצורף).

13. לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו יפקיד הספק בידי החברה ערבות בנקאית או ערבות אחרת להנחת דעת החברה בסכום שיקבע על ידי החברה.

14. החברה תהיה זכאית לסרב לקבל מאת הספק המוצרים המוזמנים, בשלמותם או בחלקם, שלא יתאימו למותנה בהזמנה או לסרב לקבל שרות שלא יתאים למותנה בהזמנה. 

קבלת המוצרים המוזמנים בשלמותם או בחלקם או קבלת השרות בשלמותו או בחלקו, או תשלום עבורם, במלואו או בחלקו, לא יהוו כשלעצמם הסכמה או אישור מצד החברה להתאמתם למותנה בהזמנה, ואם יתברר לחברה בכל עת כי המוצרים המוזמנים, בשלמותם או בחלקם, אינם מתאימים למותנה בהזמנה, תהיה החברה זכאית להחזיר המוצרים המוזמנים או להודיע לספק כי היא אינה מקבלת את השרות.

הספק יהיה חייב להחליף ללא דיחוי כל המוצרים המוזמנים שלא נתקבלו ע"י החברה או שהוחזרו על ידיה לאחר קבלתם, בטובין ו/או שרות אחרים מאותו סוג שיתאימו למותנה בהזמנה זו, או לפי ברירת החברה, להחזיר לחברה את מחירם, מבלי לפגוע בזכותה לפיצויים או כל סעד אחר עקב אי מילוי תנאי ההזמנה.
לגבי שרות שלא יתאים למותנה בהזמנה, במלואו או בחלקו, יהיה הספק חייב להתאים את השרות למותנה בהזמנה ללא דיחוי, או לפי ברירת החברה להחזיר לחברה את ההפרש שבין מחיר השרות כשהוא מתאים למותנה בהזמנה ובין ערכו למעשה, לפי קביעת החברה, מבלי לפגוע בזכות החברה לפיצויים או כל סעד אחר עקב אי מילוי תנאי ההזמנה.
קבלת חלק כלשהו של המוצרים המוזמנים לא תשלול את זכותה של החברה לסרב לקבל או להחזיר מוצרים מוזמנים כלשהם שאינם מתאימים או לסרב לקבל את יתרת השרות שאינה מתאימה למותנה בהזמנה.

14.1 לא השתמשה החברה בזכותה לקבל מאת הספק תחליפים עבור מוצרים מוזמנים כלשהם שלא נתקבלו או שהוחזרו, או לדרוש מהספק להתאים את השרות למותנה בהזמנה, כאמור בסעיף 14.1 לעיל, הרי שאם לדעתה של החברה לא תהיה לה תועלת באותו חלק של המוצרים המוזמנים שהיא קיבלה, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ובמקרה כזה רשאית היא להחזיר לספק אותו חלק מהמוצרים המוזמנים שהיא כבר קיבלה אף אם נעשה בו שימוש, והספק יהיה חייב להחזיר לחברה את כל הכספים שהיא שילמה לו. 

אם לדעתה של החברה לא תהיה לה תועלת באותו חלק של השרות שהיא קיבלה תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה והספק יהיה חייב להחזיר לחברה את כל הכספים שהיא שילמה לו.

14.2 לא השתמשה החברה בזכותה לבטל את ההזמנה כמותנה בסעיף 14.2 לעיל, תשלם היא לספק עבור אותו חלק של המוצרים המוזמנים שהיא הסכימה לקבל לפי מחיר יחידה כמותנה בהזמנה, או אם לא הותנה מחיר ליחידה בהזמנה, יהיה המחיר שווה לסכום שיתקבל כתוצאה מחלוקת המחיר הכולל המותנה בהזמנה בכמות הכוללת של המוצרים המוזמנים שציינה בהזמנה במכפלת כמות המוצרים המוזמנים שנתקבלה. 

הספק יהיה חייב להחזיר לחברה כל סכום שהיא שילמה לו מעל לסכום המגיע לו כאמור בסעיף 14.3 זה.

14.3 סיפקה החברה לספק חומרי חברה בקשר להזמנה, יחזיר הספק לחברה, במקרים הנדונים בסעיפים 14.2 ו-14.3, את חומרי החברה בהם לא השתמש הספק בקשר המוצרים המוזמנים וכן את מכשירי העבודה. 

במקרה הנדון בסעיף 14.2 לעיל, יפצה הספק את החברה על אותם חומרי החברה בהם הוא השתמש על ידי תשלום לחברה של הסכום הכולל שהחברה שילמה או תאלץ לשלם עבור רכישתם מחדש.

14.4 אין בהוראות סעיף 14 זה כדי לפגוע בזכות החברה לפיצויים עבור הנזקים שנגרמו לה ע"י הפרת הוראות ההזמנה ע"י הספק, ולכל סעד אחר שהחברה זכאית לו ע"פ ההזמנה וע"פ כל דין.

15. הספק מתחייב לעמוד במועדי האספקה שנקבעו בהזמנה או במועדים אחרים שנקבעו ע"י החברה ואשר הובאו לידיעתו בכתב.

15.1 החברה תהא רשאית לעכב תשלומים המגיעים לספק עקב ביצוע ההזמנה כל עוד לא עמד הספק בהתחייבויותיו הכלולות בהזמנה.

15.2 הספק מסכים שכל עוד הלקוח מעכב תשלומים עקב ליקויים בעבודת הספק, יעוכבו התשלומים לספק עד שישלים ויתקן עבודתו לשביעות רצון מלאה של הלקוח.

16. לא סיפק הספק את המוצרים המוזמנים, במועד ההספקה, כמותנה בהזמנה, רשאית החברה לבטל הזמנה זו.
ביטלה החברה הזמנה זו כמותנה בסעיף זה, או כמותנה בסעיף 24 להלן, יחולו הוראות סעיף 14.2 לעיל המתייחסות לביטול ההזמנה או, לפי ברירת החברה, הוראות סעיף 14.3 לעיל כאילו לא בוטלה ההזמנה וכן הוראות סעיף 14.4 לעיל, כפי שהעניין יחייב.
כן תהיה החברה זכאית לפיצויים על הנזקים שנגרמו לה עקב הפרת התחייבויות הספק, ולכל סעד אחר שהיא זכאית לו על-פי ההזמנה וע"פ כל דין.

17. הספק מתחייב ואחראי בזאת כי אספקת המוצרים המוזמנים והשימוש בהם אינם מהווים הפרה של פטנט, זכות יוצרים, מדגם, סימן מסחרי וכל זכות קניין רוחני אחרת וכן זכות כלשהי של צד ג' והספק מתחייב לשפות את החברה, עם דרישתה הראשונה, על כל הוצאה לרבות שכ"ט עו"ד, הפסד, נזק או תביעה אשר יגרמו לה בעקבות ובקשר להפרה כאמור לרבות בגין טענה של צד ג' על הפרה כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבחור להתגונן בעצמה בהליך משפטי בקשר להפרה כאמור, או לחילופין כי הספק יגן על החברה על חשבונו בהליך משפטי כאמור, או לחילופין כי החברה והספק יתגוננו יחדיו בהליך משפטי כאמור, הכל לפי בחירתה הבלעדית של החברה עליה תודיע לספק.
בחרה החברה כי הספק יגן עליה בפני ההליך המשפטי, בין בעצמו ובין ביחד עמה, מתחייב הספק, מבלי לפגוע באמור לעיל, להגן על חשבונו על החברה, על פי דרישתה הראשונה, בכל הליך משפטי בקשר להפרה כאמור ולשאת בכל סכום שיפסק במסגרת ההליך המשפטי לרבות הוצאות המשפט.

18. הספק מתחייב בזאת כי הוא וכל אדם אחר הנמצא תחת פיקוחו לא יגלה ו/או יעביר ו/או ימסור לאחר כלשהו את ה"מידע", לא יעתיק ולא ישכפל את "המידע". "המידע" לצורך סעיף זה משמעו כל מידע, נתונים ומסמכים לגבי המוצרים המוזמנים המיוחדים לחברה וכן כל מידע, נתונים ומסמכים, בין בכתב ובין בעל-פה, או בכל צורת אגירה, לגבי החברה, עסקיה, לקוחותיה, קבלניה, עובדיה, חברת האם שלה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור – פרויקטים והתקשרויות שהחברה צד להם, מוצרים, טכנולוגיות, מידע הנוגע לתהליכי הייצור או הפיתוח של החברה ו/או של חברות קשורות לה, המצאות, מחקרים, ידע טכני או מדעי, נתונים בדבר מכירות, תוכנות, שיטות תמחיר ותחשיבי רווחיות, רשימות לקוחות של החברה וכל מידע שהוא בגדר סוד מסחרי או מקצועי של החברה ו/או של מי מטעמה.

18.1 הספק מתחייב לנקוט בכל האמצעים על-מנת למנוע כי המידע יגיע לידיעת אחר כלשהו והוא מתחייב לא לעשות שימוש במידע, במישרין או בעקיפין, זולת לצורך ביצוע ההזמנה.

18.2 אם המוצרים המוזמנים מיוצרים בהתאם לדגם או באופן המיוחד לחברה, מתחייב הספק לא לייצר, לא להפיץ ולא למכור, בעצמו או ע"י אחר כלשהו, במישרין או בעקיפין, את המוצרים המוזמנים עבור אחרים, פרט לחברה, אלא אם כן קיבל על כך את הסכמת החברה בכתב ומראש ובכפיפות להגבלות ולתנאים אשר יכללו בהסכמה האמורה של החברה, אם יכללו.

19. מובהר במפורש כי כל המצאה, פיתוח ושיפור שייווצרו ע"י הספק תוך כדי או עקב ביצוע ההזמנה יהיו רכושה הבלעדי של החברה מרגע היווצרם, בין שניתן לרשמם כפטנט ובין אם לאו. 

הספק יודיע לחברה מיד על כל המצאה, פיתוח ושיפור כנ"ל והוא מעביר בזה לחברה את הקניין וכל הזכויות בהם.

19.1 בכל עת, על פי דרישת החברה, יחתום הספק על כל מסמך שיידרש ע"י החברה כדי לאפשר לחברה לרשום על שמה כל המצאה, פיתוח או שיפור ולהעניק להם הגנת פטנט.

19.2 הספק מעביר בזה לחברה את כל זכויות היוצרים ויתר הזכויות, לרבות זכויות קניין רוחני מסוג כלשהו, בכל המסמכים, הדו"חות, התכניות, תכניות המקור, השרטוטים, המדיה המגנטית, הטבלאות, תוכנות המחשב, התיעוד ועבודות אחרות לרבות וכל תוצר שהופק ו/או פותח ו/או נכתב על ידי הספק ע"פ ההזמנה.

20. הספק אינו רשאי להעביר או להסב את זכויותיו וחובותיו ע"פ ההזמנה, במלואן או בחלקן, לאחר כלשהו מבלי לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב.
במקרה שתינתן הסכמת החברה מראש ובכתב כאמור, לא יהא בכך כדי להסיר מאחריותו של הספק והתחייבויותיו ע"פ ההזמנה.

21. החברה רשאית לקזז כל סכום שיגיע לה מאת הספק מכל סכום שיגיע ממנה לספק, בין ע"פ ההזמנה ובין מכוח כל התקשרות או עילה אחרת.

22. החברה רשאית, ע"י משלוח הודעה בכתב, לבטל את ההזמנה בכל עת ובמקרה שתשתמש החברה בזכותה לפי סעיף זה, תשלם החברה לספק את המחיר עבור כל טובין שהחברה קיבלה ו/או שכר ראוי עבור אותו חלק של השרות שהספק ביצע, ובנוסף לכך את כל ההוצאות הממשיות והסבירות שהספק הוציא בפועל בקשר ליתרת ההזמנה ובלבד שהיה לו צידוק להוצאתן.

מובהר בזה כי על אף האמור בסעיף 3 לחוק חוזה קבלנות, התשל"ד – 1974, לא תהיה החברה חייבת ליתן לספק הזדמנות לתקן פגם במוצרים המוזמנים, והיא תהיה רשאית לבטל את ההזמנה מיד עם גילוי פגם במוצרים המוזמנים וכן תהיה זכאית לכל סעד אחר או נוסף על-פי ההזמנה ועל-פי כל דין מיד עם גילוי פגם.
הספק מוותר על כל טענה בגין אי מתן הזדמנות לתיקון פגם.

23. על אף האמור בכל דין לא תהיה לספק כל זכות עכבון על המוצרים המוזמנים והוא מוותר בזה על כל זכות עכבון העשויה להיות לו במוצרים המוזמנים.

24. מבלי לגרוע משאר הוראות ההזמנה, בכל אחד מהמקרים הבאים תהיה החברה זכאית לבטל הזמנה זו באופן מיידי או לצמצם את היקפה ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 14 לעיל המתייחסות להזמנה שבוטלה, וכן תהיה החברה זכאית לפיצויים על הנזקים שנגרמו לה עקב הפרת הספק ולכל סעד אחר שהחברה זכאית לו על-פי ההזמנה ועל-פי כל דין:

24.1 במידה וכתוצאה מבדיקה כאמור בסעיף 6 יתברר כי המוצרים המוזמנים, כולם או מקצתם, אינם מתאימים לתיאור ההזמנה ו/או למפרטים ו/או שאינם ממין ואיכות כמתחייב מהזמנה;

24.2 במידה והמוצרים המוזמנים כולם או מקצתם לא נמסרו לחברה במועד שנקבע בהזמנה או בכל מועד אחר שקבעה החברה, או במקרה וקצב הביצוע הינו איטי לדעת החברה, והיא התריעה על כך בפני הספק;

24.3 במקרה שהספק הפר או לא קיים התחייבות מהתחייבויותיו על-פי ההזמנה ולא תיקן את ההפרה תוך 7 ימים מיום שקיבל התראה בכתב לתקנה;

24.4 אם הוחל בתהליך כלשהו של פשיטת רגל נגד הספק, ובמקרה שהספק הוא חברה או שותפות, אם הוחל בכל הליך של פירוק או אם קיבל הספק החלטה על פירוק מרצון, או במקרה שהספק עשה הסדר נושים;

24.5 אם הוגשה בקשה למנות כונס נכסים לספק או נאמן על נכסי הספק או על עסקו של הספק, בין קבוע ובין זמני;

24.6 אם הוטל עיקול על חומרי החברה או על מכשירי עבודה של החברה, כולם או מקצתם, והעיקול לא בוטל תוך 30 יום ממועד הטלתו.

25. הספק מצהיר כי מתוך תנאי ההזמנה הראשית ידועים לו כל התנאים הרלוונטיים לגביו וכי יש בידיו הידע, כח-אדם, המומחיות, החומרים וכל יתר האמצעים הדרושים על מנת לבצע את ההזמנה, והכל בהתאם לתנאי ההזמנה הראשית ותוך מילוי מלא ומדויק של כל תנאיה לרבות בכל הנוגע למועדים הקבועים בה ולאיכות הביצוע.
הספק מתחייב כי המוצרים המוזמנים המתוארים בהזמנה יהיו בהתאם לאמור בהזמנה ובהזמנה הראשית ובהתאם לתוכניות, המפרטים, תרשימים ו/או כל מסמך אחר באם צורפו להזמנה הראשית ו/או להזמנה.

26. החברה תהיה רשאית להשתמש בכל זכות הניתנת לה ע"פ ההזמנה בכל עת והספק לא יטען נגדה טענת שיהוי. 

כל איחור בשימוש בזכות מזכויותיה של החברה או אי שימוש בה לא יראו כוויתור על אותה זכות אלא אם הדבר הוסכם ע"י החברה במפורש בכתב.

27. הצדדים מסכימים כי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו תהיה סמכות מקומית לדון בכל תובענה המבוססת על ההזמנה, על ביצועה או אי ביצועה, או הנובעת מאחד מאלה, מבלי לפגוע בסמכותו המקומית של כל בית משפט מוסמך אחר.

28. כתובות הצדדים לצורך ההזמנה הן כמפורט בהזמנה וכל הודעה שתשלח ע"י צד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה כעבור 72 שעות מעת המשלוח בדואר רשום או כעבור 4 שעות מעת המסירה ביד או באמצעות פקסימיליה (ובלבד שלמסירה בפקסימיליה יהיה אישור משלוח של מכשיר הפקס השוגר).

29. תנאי ההתקשרות דלעיל יכנסו לתוקפם ויחייבו את הצדדים עם מסירת הזמנה זו לספק ואף אם לא יועבר על ידי הספק לחברה בחוזר/עותק חתום של התנאים דלעיל.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

פייסבוק

חברת הורטל פרוייקטים (2018) בע"מ

מתמחה בתכנון ואספקת מערכות הרמה ושינוע מסוגים לענפי התעשיה, הבניה והמסחר במגזר האזרחי והבטחוני.

רח' גרניט 10, ת.ד. 3791, קרית אריה, פתח תקווה 4951409
טלפונים: ראשי 03-9149100, שירות 03-9149107, מחסן 03-9149112, פקס 03-9225020
הורטל פרויקטים (2018) בע"מ

כל הזכויות שמורות לחברת הורטל פרוייקטים (2018) בע"מ

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך:

דילוג לתוכן