הקודם
הבא

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

הקודם
הבא

תנאי מכירה

1. הגדרות

למונחים הבאים בהסכם זה תהא המשמעות הנקובה לצדם, אלא אם הקשר הדברים מלמד אחרת.

1.1 "החברה" – הורטל פרוייקטים(2018) בע"מ

1.2 "הצעה" – הצעת המחיר שמסרה החברה ללקוח בקשר עם המוצרים כהגדרתם להלן.

1.3 "הזמנה" – הזמנה לרכישת מוצרים כהגדרתם להלן, עליהם חתום הלקוח.

1.4 "המוצרים" או "הציוד" – כמפורט בהזמנה.

1.5 "היצרן" – יצרן המוצרים או חלקים מהם, לפי המקרה.

1.6 "ההסכם" או "הסכם זה" – טופס הסכם זה, ההצעה, ההזמנה והנספחים להם.

2. כללי

2.1 כותרות הסעיפים נועדו לצורכי נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.

2.2 נספחי הסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה להוראות מסמך אחר כלשהו שניתן ללקוח או להתחייבות שניתנה לו בעל פה, עדיפות הוראות הסכם זה. תנאי ההזמנה לא יכללו כל הסתייגות או תיקון לתנאי ההצעה ו/או לתנאים כלליים אלה.
תנאי המכירה להלן באים להוסיף ולהשלים תנאי המכירה של היצרן ואינם באים במקומם.

2.3 הזמנת הציוד על ידי הלקוח מהחברה הופכת את ההזמנה להסכם, הכולל את התנאים שלהלן ואת תנאי ההצעה.
כל תנאים סותרים או אחרים בגב הזמנת הלקוח לא יחולו אלא אם אושרו על ידי החברה מראש ובכתב.

2.4 במקרה בו מיוצרים המוצרים או חלקים מהם על ידי צד שלישי, החברה תרכוש או תזמין מהיצרן עבור ובשם הלקוח את המוצרים המפורטים בהזמנה והלקוח מסמיך בזאת את החברה לרכוש ולהזמין את המוצרים בשמו ועבורו כאמור.

2.5 במקרה שהחברה תבצע תכנון של המוצרים, דהיינו כאשר המוצרים אינם מוצר מדף קיים בכללותו, תהיינה מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנון, לרבות זכויות יוצרים, בבעלותה של החברה מרגע היווצרן.
הלקוח לא יהיה רשאי לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני כאמור ו/או בתכנונים ובתכניות של החברה ו/או לשכפל ו/או להעתיק את המוצרים ו/או חלקיהם, זולת שימוש במסגרת השימוש במוצרים אשר רכש מהחברה.

3. מחירים

3.1 למעט אם החברה הסכימה אחרת בכתב, המחירים הנקובים בהצעה הנם בתוקף למשך שלושים (30) יום בהתאם למועדי האספקה הנקובים בהצעה.

3.2 למעט אם החברה הסכימה אחרת בכתב, המחירים אינם כוללים מיסים והיטלים, לרבות מסי מכירה, שימוש, צריכה, טובין שירות, מס ערך מוסף וכיו"ב.
במיסים אלה ישא הלקוח כנגד חשבונית מס של החברה.

3.3 במקרה בו המוצרים נמכרים ללקוח ע"י החברה מתוך המלאי שברשותה, כי אז מחיר המוצרים יהא זה הנקוב בחשבון וזאת במקום המצאם במחסן החברה.

3.4 במקרה בו המוצרים ייובאו מחו"ל במישרין ע"י הלקוח או ע"י החברה, ע"פ הזמנת הלקוח, כי אז מובהר בזאת שמחיר המוצרים יקבע על סמך מחיר היצרן נכון למועד חתימת ההזמנה ע"י הלקוח.

3.5 הלקוח מאשר כי ידוע לו שעל אף האמור בסעיף 3.1 לעיל, היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחיר האמור והלקוח מצהיר ומסכים כי כל עלייה במחיר, אם תהיה כזאת, תחול ותשולם על ידו בלבד.
כן מוסכם כי לעניין האמור בס"ק זה לעיל, יהווה מחירון החברה ו/או היצרן הוכחה בלעדית לגבי מחיר המוצרים.

3.6 כל הוצאות ההעמסה וההובלה למפעל הלקוח וכן כל הוצאות הביטוח ויתר ההוצאות הכרוכות בייבוא המוצרים, הובלתם ובהעברת המוצרים לרשות הלקוח, יחולו על הלקוח ועל אחריותו הבלעדית.

3.7 המחיר המשולם לחברה יהיה צמוד לשער המטבע להעברה לחו"ל, במדינה שבה בוצעה הרכישה, אלא אם צוין אחרת בהצעה.

4. התשלום

4.1 עד לפירעונה המלא של התמורה בגין המוצרים, יישארו המוצרים בבעלות החברה.
הבעלות על המוצרים תועבר ללקוח אך ורק לאחר שהחברה קיבלה את מלוא מחיר המוצרים לשביעות רצונה המלאה, כאמור בסעיף 3 לעיל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מכר בתשלומים, ישועבד הציוד לטובת החברה עד לפירעון המלא של התמורה המגיעה לחברה והחברה תהיה רשאית לחתום על כל המסמכים הדרושים לשם רישום השעבודים ברשויות המתאימות.

4.2 במקרה בו המוצרים ייובאו מחו"ל במישרין ע"י הלקוח, כי אז מוסכם מפורשות שכל עוד לא שולם ע"י הלקוח ליצרן מלוא מחיר המוצרים הנקוב בחשבון, יישארו המוצרים בבעלות היצרן.
הבעלות על המוצרים תועבר ללקוח לאחר שהיצרן קיבל את מלוא מחיר המוצרים.

4.3 מתן שטר ו/או המחאה (שיק) ע"י הלקוח לחברה אינו נחשב כתשלום כל עוד השטר ו/או ההמחאה לא שולמו במלואם, עד אז ישמשו השטר ו/או ההמחאה כבטחון לתשלום הסכומים הנקובים בהם.

4.4 בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו מבין התשלומים שחובת תשלומם על הלקוח בקשר עם המוצרים, תחול בגין התשלום שבפיגור ריבית בשיעור פריים + 5%, וזאת מהיום שנקבע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל, וזאת מבלי לפגוע בזכות החברה ו/או בזכות היצרן, לפי העניין, לכל סעד ותרופה אחרים בגין הפיגור בהתאם לכל דין.

4.5 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.4 לעיל, לא שילם הלקוח אחד או יותר מהתשלומים במועדו כמוסכם, כי אז יהיו החברה או היצרן, לפי העניין, רשאים לתפוס חזקה במוצרים ולשם כך להוציאם מחצרי הלקוח ולאחסנם במחסני החברה.
במקרה זה יהיו החברה ו/או היצרן, לפי העניין, רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי, לנהוג באחת משתי הדרכים דלהלן:

4.5.1 לראות את הסכם המכירה כמופר ע"י הלקוח ולהחזיק את הכספים שקיבלו, כפיצויים מוסכמים מראש בגין הפרת הסכם המכירה, או

4.5.2 לתבוע את תשלום מלוא היתרה הבלתי משולמת ועד אז להחזיק את המוצרים במחסני החברה כערובה לביצוע התשלומים כאמור.

4.6 הוצאות הובלת המוצרים מחצרי הלקוח למחסני החברה תהינה על חשבונו של הלקוח.

5. שרות והדרכה

5.1 החברה תדריך הלקוח בכל הנוגע לשימוש במוצרים ולטיפול בהם וכן תספק ללקוח, לדרישתו, שירותי תיקון וטיפול למוצרים והכל בהתאם למדיניות הכללית שתהא נוהגת במועד הרלוונטי בחברה וכנגד תשלום מצד הלקוח לחברה בגין הנ"ל, בהתאם לתעריפים שיהיו נהוגים במועד הרלוונטי אצל החברה.

5.2 היו המוצרים שעליהם ניתנה אחריות ניידים ו/או ניתנים להעברה, על הלקוח להעבירם, על חשבונו הוא, לחברה ו/או לכל מקום אחר שעליו תחליט החברה.
הוצאות הובלת המוצרים לחברה וכן לאחר התיקון למפעל הלקוח, תהא על חשבון הלקוח.

6. ביטול הזמנה

ההזמנה הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול לאחר שנחתמה על ידי הלקוח.
היה ועל אף האמור לעיל, יבקש הלקוח לבטל את ההזמנה במועד כלשהו לפני אספקת המוצרים לחברה, ישלם הלקוח לחברה את מלוא מחיר המוצרים, בניכוי עלות נחסכת בגין שירותים ו/או הוצאות שהחברה לא ביצעה עקב ביטול ההזמנה, כפי שיוערך סכומים על ידי החברה אשר תשמש כפוסקת בלעדית לעניין זה.

7. אספקה

7.1 החברה והיצרן, לפי העניין, שומרים לעצמם את הזכות לשנות מפרטים ולבצע שינויים במוצרים לפי ראות עיניהם וללא הודעה מוקדמת, והלקוח מתחייב לקבל המוצרים עם השינויים שייעשו, אם ייעשו כאמור.

7.2 החברה והיצרן יעשו כל מאמץ סביר כדי להבטיח את משלוח המוצרים במועד ההספקה המשוער, כפי שנקבע בהצעה, ואולם החברה והיצרן לא יהיו אחראים בגין כל עיכוב או איחור במסירת המוצרים מעבר למועד כאמור, ובגין תוצאותיו של עיכוב או איחור כזה.
מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזאת כי קבלת המוצרים ע"י הלקוח תהווה ויתור על כל תביעה או טענה בקשר לעיכובים במשלוח או בקשר בנזק או אובדן בזמן ההובלה.

7.3 אם יפסיק היצרן את יצור המוצרים מכל סיבה שהיא לאחר תאריך ההזמנה ולפני שסופקו המוצרים ללקוח או שגורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או היצרן ימנעו או יעכבו אספקת המוצרים, תהיה החברה רשאית להחזיר ללקוח את הפיקדון, אם הופקד כזה ע"י הלקוח, ו/או כל תשלום אחר ששילם הלקוח לחברה ע"ח המוצרים, העמלה או ההרכבה ולראות את ההזמנה כמבוטלת, וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי החברה בגין הזמנה זו.

8. אחריות

8.1 תקופת האחריות הינה כנקוב בהצעה.

8.2 האחריות האמורה מתייחסת לחלקים אשר נפגמו כתוצאה מטיב החומר ממנו יוצרו ו/או מליקויים בייצור המוצרים ו/או בהרכבתם וכל זאת באשמת החברה ו/או היצרן.
אם חלקים פגומים כאמור יוחלפו ע"י החברה או היצרן או יתוקנו, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, יהיה זאת בתנאי שהלקוח שילם מראש ובמזומן את כל ההוצאות הכרוכות ביבוא החלקים ארצה לרבות הובלה ימית, אווירית, יבשתית, לפי העניין, מכס, היטלים לסוגיהם, פירוק החלקים הפגומים והרכבת החלקים החדשים.

8.3 אחריות היצרן ו/או החברה, במידה וניתנה, תחשב כבטלה מעיקרה אם המוצרים שונו או טופל בהם בלי הסכמת היצרן או החברה בכתב או ע"י אדם שלא הוסמך לכך ע"י היצרן.
כמו כן האחריות לא תחול על פגמים או ליקויים הנגרמים כתוצאה מתחזוקה לקויה או בלתי נאותה ע"י הלקוח, שינוי שאינו מאושר מראש ובכתב על ידי החברה, שימוש או הפעלה שלא כראוי או שלא בהתאם למפרט הטכני של המוצר, שימוש לרעה, רשלנות, תאונה, אובדן או נזק שנגרמו בעת העברת הציוד וכן במקרים של הזנחה, נזק בשל אש או מים, הפרעות חשמליות, וכל נזק הנגרם כתוצאה מכוח עליון.

8.4 אחריות היצרן ו/או החברה, במידה וניתנה, לתקינות ולתפעול התקין של המוצרים הינה אך ורק בהתאם לתנאי כתב האחריות של היצרן ומותנים בביצוע מדויק של הוראות היצרן בכל הנוגע לטיפול במוצרים ע"י הלקוח.
מובהר בזאת שאחריות היצרן ו/או החברה אינה כוללת חלקים מתבלים, כגון: רפידות מעצור, כבלי פלדה, מגעני חשמל, מפסקים וכו'.

8.5 החברה ו/או היצרן לא יהיו אחראים בשום צורה לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או מסתבר, לרבות אובדן הכנסה, אובדן רווח ועלות כיסוי, שיגרמו ללקוח ו/או למי מטעמו בקשר עם או כתוצאה מהמוצרים, אספקתם, הפעלתם והשימוש בהם ו/או כתוצאה מהסכם זה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, גם אם נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה ו/או היצרן ו/או מי מטעמם, ובכלל זה מעשה או מחדל רשלניים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם מפורשות כי החברה ו/או היצרן יהיו פטורים מלפצות או לשפות את הלקוח בגין כל נזק, הפסד או מניעת רווח שיגרמו ללקוח כתוצאה מליקוי או פגם שיתגלו במוצרים והלקוח מתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות כנגד החברה ו/או כנגד היצרן בגין אלו.

8.6 למניעת ספקות מוסכם מפורשות, כי במקרה בו הלקוח רוכש המוצרים ישירות מהיצרן וכן במקרה בו הלקוח רוכש המוצרים מהמלאי שברשות החברה, לא תהיה החברה אחראית בצורה כלשהי לתקינות המוצרים ו/או לתפעולם ואף לא לטיב המוצרים ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח.

9. יבוא מוצרים ע"י הלקוח

במקרה בו ייובאו המוצרים במישרין ע"י הלקוח מאת היצרן באמצעות החברה, כי אז יחול האמור בסעיף זה להלן:

9.1 הלקוח מצהיר, כי ידוע לו כי המוצרים מוזמנים על ידו, על חשבונו ועל אחריותו ביבוא עצמי, וכי עליו לבצע לשם כך, בין היתר, את הפעולות הבאות: פתיחת אשראי דוקומנטרי בסכום המתאים, לקבל רישיון יבוא ומספר יבואן, לבטח על חשבונו את המוצרים מעת יציאתם מבית החרושת או ממחסני היצרן ועד להגיעם לידיו ממש (כולל כל משך המצאם בצורה מפורקת או מורכבת בחצרות של החברה ו/או בכל מקום אחר לשם בדיקה או הרכבה), לשלם מיד לאחר קבלת ההודעה על הגעת המוצרים, את מחיר ההובלה הימית והיבשתית, לשלם את המכס, המיסים ותשלומי החובה האחרים למיניהם החלים על יבוא המוצרים, כולל הוספות עקב שינויים בתעריפים, מיסים ומכסים שיונהגו עד תום שחרור המוצרים, לטפל בסידורים ולשלם את התשלומים הכרוכים בשחרור המוצרים מהמכס וכן לעסוק בכל העניינים הקשורים ביבוא ושחרור מהמכס ולהסדיר את רישום ורישוי המוצרים אצל המוסדות הממשלתיים, כל אלה בנוסף ובלי לגרוע מהתחייבויותיו ומתשלומיו האחרים לחברה ו/או ליצרן ע"פ הסכם זה.

9.2 החברה תעשה מצידה כל מאמץ כדי לעזור ללקוח בהנחיה והדרכה ובמתן שירותים טובים בכל הנוגע להסדרת העניינים המוזכרים בסעיף זה, אך זאת מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית והמוחלטת של הלקוח לביצוע הפעולות האמורות ולביצוע התשלומים עבורו.

10. כללי

10.1 הלקוח מצהיר ומאשר שבדק את תכונותיו ואת איכותו של הציוד ומצאו מתאים למטרות הלקוח, ומוסכם כי הלקוח לא יהיה רשאי להסתמך על כל טענה בדבר אי התאמה של הציוד או חלק כלשהו הימנו למטרותיו של הלקוח.

10.2 הלקוח מצהיר, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי בכל מקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם זה, תהיה סמכות השיפוט לבית המשפט בתל אביב.
כמו כן, הסכם זה נערך בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויפורש על פיהם.

10.3 במקרה של כל הליך מרצון או שלא מרצון, בנוגע לפשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק כלשהם, הננקטים ע"י או נגד מי מן הצדדים, או במקרה של מינוי מנהל ע"י בית המשפט, עם או בלא ההסכמה של מי מהצדדים, או במקרה של מצב דומה אחר, יהיה הצד השני רשאי לבטל חיובים שטרם בוצעו וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או עילה הקיימים לאותו הצד ע"פ דין ו/או הסכם.

10.4 הלקוח אינו רשאי להמחות זכויות או חובות כלשהן הכלולים בהסכם זה ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
עם זאת החברה תהא רשאית להמחות כל אחת מן הזכויות והחובות הקבועות בהסכם זה בכל עת.

10.5 במידה שייקבע, כי תנאי או התניה כלשהם בהסכם זה אינם חוקיים או שלא ניתן לאכוף אותם, לא תשפיע קביעה זו על תוקף יתר התנאים וההתניות שבהסכם זה ועל היכולת לאוכפם.

10.6 תנאי ההסכם מהווים את מלוא ההסכמה שבין הלקוח לבין החברה ובאים במקום כל תקשורת, מצגים, הצהרות או הסכמות קודמות כלשהם בין הצדדים, בין בעל פה ובין בכתב, בנוגע לעסקאות נשוא הסכם זה. תנאים נוספים או אחרים של הלקוח לא יחולו.
כל תיקון להסכם זה יעשה בכתב בלבד ובחתימת הצדדים, שאם לא כן לא יהיה לו כל תוקף.

10.7 כל ויתור של צד למשנהו על קיום זכות המגיעה לו על פי הסכם זה, או הימנעות של צד מעמידה על זכותו, לא יחשבו כויתור, הימנעות או היווצרות נוהג בין הצדדים לגבי מקרים אחרים בהם לא תקוים אותה זכות.

10.9 כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הינן הכתובות הרשומות בהזמנה ו/או ההצעה.
כל הודעה שתישלח בדואר רשום לכתובות הרשומות תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנמען כעבור 72 שעות מעת שליחתה.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור בהקדם

פייסבוק

חברת הורטל פרוייקטים (2018) בע"מ

מתמחה בתכנון ואספקת מערכות הרמה ושינוע מסוגים לענפי התעשיה, הבניה והמסחר במגזר האזרחי והבטחוני.

רח' גרניט 10, ת.ד. 3791, קרית אריה, פתח תקווה 4951409
טלפונים: ראשי 03-9149100, שירות 03-9149107, מחסן 03-9149112, פקס 03-9225020
הורטל פרויקטים (2018) בע"מ

כל הזכויות שמורות לחברת הורטל פרוייקטים (2018) בע"מ | פרסום באינטרנט – הקידום שלי

Call Now Button דילוג לתוכן